Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

5 yıl hizmeti olana, aylıksız izin hakkı - 03-11-2014


Aylıksız izinler 657 sayılı Kanunun 108. maddesinde düzenlenmiştir.

657'NİN İLGİLİ MADDESİ

Devlet memurlarına hangi hallerde ne kadar süreyle aylıksız izin verileceği 657 sayılı Kanunun 108. maddesinde 6 başlık halinde sayılmıştır.

Bu başlıklardan birisi de, hizmet süresi kıstasınagöre aylıksız izindir. Maddenin konuyla ilgili fıkrası şu şekildedir:

"E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.."

BU MADDEYE GÖRE;

1-) 5 yılını dolduran memura, talebi halinde aylıksız izin verilebilmektedir.

2-) Maddede geçen "5 yıllık hizmet " ibaresindeki hizmetten , yıllık izin verilmesine esas hizmet süresianlaşılmalıdır. Zaten bu husus, madde metninde yazılmaktadır.

Bu ise şu demektir. Kazanılmış hak aylığında değerlendirilen süreler, aylıksız izne esas hizmet süresinin tespitinde de dikkate alınmaktadır. Bir örnek verecek olursak, GİH sınıfında çalışan bir memur daha önce özel sektörde çalıştığı süreleri emeklilikte saydırabilmesine rağmen, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde sayılmadığı için için kazanılmış hak aylığında saydıramamaktadır. Ancak THS'de yer alan bir mühendis, yükseköğrenim gördükten sonra özel sektörde çalıştığı süreleri emeklilikte bire bir, kazanılmış hak aylığında ise 3/4 oranında saydırabilmektedir. Yine bir EÖHS'de yer alan bir öğretmen, özel okulda geçen öğretmenlik veya yöneticilik sürelerini emeklilikte bire bir, kazanılmış hak aylığında ise 3/4 oranında saydırabilmektedir.

3-) Madde metni "aylıksız izin verilebilir" demiştir. Madde metni "verilir" şeklinde bir zorunluluk öngörmediği için, bu izin de amirin takdir hakkı bulunmaktadır.