Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

'Stratejik personel' olmak hekimleri eş durumu hakkından mahrum ediyor - 29-08-2014


 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘stratejik personel’ tanımının tabip ve uzman hekimleri bu kurallardan mahrum bıraktığını açıklayarak konuyla ilgili İdare Mahkemesinde dava açılabileceğini kaydetti. Açıklamada şöyle denildi:

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 20 ve 21. maddelerinde düzenlenen eş durumu mazeretine bağlı olarak atama ve yer değiştirme kuralları, eşi kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerin eş durumu mazeretinden yararlanabilmesini bütünüyle engellemektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 21. maddesinde, eşi kamu görevlisi olmayan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş çalışanlarının eş durumu mazeretinden yararlanmasına olanak tanınmış iken, tabip ve uzman tabipler “stratejik personel” olarak tanımlanarak bu hak onlara verilmemiştir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikte eşi “Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,” ataması yapılabilir hükmü getirilmiştir. Bu hüküm bütün Devlet memurları için geçerlidir. Stratejik personel tanımlamasıyla tabip ve uzman tabiplerin farklı bir kurala tabi tutulmaları, bu hüküm karşısında mümkün olamayacaktır.

Diğer yandan, Yönetmelik’teki, “en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir” hükmüyle, engellilik durumu da atama ve yer değiştirmede dikkate alınan bir ölçüt haline getirilmiştir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararıyla çıkartılmaktadır. İstisnalar haricinde, bütün kamu kurumları ve kamu görevlileri bakımından geçerlidir. Bu bakımdan bütün kamu kurumları bu Yönetmelik kurallarına uygun işlem yapacakları gibi, özel yönetmeliklerinde bu Yönetmelik kurallarına aykırı hükümleri de altı ay içinde değiştireceklerdir. Ancak, bu değişiklik beklenmeden, durumu genel Yönetmelikteki yer değiştirme suretiyle atama kurallarına uyan çalışanların taleplerinin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından değerlendirilmesi gereklidir.

Söz konusu değerlendirme sonunda olumsuz karar verilmesi halinde, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açılarak işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilebilir.