Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik - 01-07-2014


Sağlık  Bakanlığından:

ÖZEL  HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE  1  27/3/2002  tarihli  ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Özel  Hastaneler Yönetmeliğinin 17 nci  maddesinin   birinci  fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i)  Özel  hastanenin denetimi ile ilgili  bilgi  ve  belgeleri  muhafaza etmek.”

MADDE  2  Aynı Yönetmeliğin 24 üncü  maddesinin   birinci  fıkrasına aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

“j) Ameliyathanenin  yönetimihizmete  devamlı hazır bulundurulması, alet ve malzemenin sağlanması, bakımonarım   ihtiyaçlarının  saptanarak yaptırılmak üzere ilgililere bildirilmesi ve burada  çalışan  personelin yönetimi  ve  eğitimlerinin  yapılması amacıyla sorumlu cerrahi  dallarından  bir  uzman  ameliyathane sorumlusu olarak görevlendirilir.”

MADDE  3  Aynı Yönetmeliğin 28 inci  maddesinin  başlığı “ Laboratuvar  ve radyoloji  hizmetleri ” şeklinde değiştirilmiş,  maddenin   birinci  fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Laboratuvar  ve radyoloji  hizmetleri ;

a)  Ağız  ve  diş  sağlığı ve göz hastalıkları  dal  hastaneleri haricindeki  özel  hastanelerde, bir adet seyyar röntgen cihazı bulunur ve en az 500 mA gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji ünitesi kurulması  zorunludur.

b) Biyokimya ve/veya  mikrobiyoloji   laboratuvarlarıAğız  ve  diş  sağlığı ve göz hastalıkları  dal  hastaneleri haricindeki  özel  hastanelerinde hasta kabul ve tedavi ettiği  uzmanlık   dallarının  gerektirdiği biyokimya ve/veya  mikrobiyoloji   laboratuvarı  bulunması zorunludur.

c) Genetik  laboratuvarlarıÖzel  hastaneler,  hizmet  vereceği  uzmanlık  alanının gerektirdiği genetiklaboratuvarını, bağımsız olarak veya biyokimya veya  mikrobiyoloji   laboratuvarı  ile aynı alanda olacak şekilde kurabilir.

d) Patoloji  laboratuvarıÖzel  hastaneler  hizmet  vereceği  uzmanlık  alanının gerektirdiği patoloji  laboratuvarınıkurabilir .”

MADDE  4  Aynı Yönetmeliğin 39 uncu  maddesinin  son iki fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE  5  Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı  maddesinde  yer alan “8/7/2001  tarihli  ve 24456 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Ambulanslar ile  Özel  Ambulans  Servisleri  ve Ambulans  Hizmetleri Yönetmeliği” ibaresi“7/12/2006  tarihli  ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık   Araçları  ile Ambulans  Hizmetleri  Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE  6  Aynı Yönetmeliğin 49 uncu  maddesinin   altıncı  fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hasta mahremiyeti dikkate alınmak kaydıyla, ortak  kullanım  alanları  kamera  kayıt  sistemi  ile kayıt  altına alınır ve  kamera   görüntüleri  en az iki  ay  süre ile  saklanır .”

MADDE  7  Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı  maddesinin   birinci  fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE  8  Aynı Yönetmeliğe 60 ıncı  maddesinden  sonra gelmek üzere aşağıdaki  madde  eklenmiştir.

Kuruluş  isimlendirmesi

MADDE  60/A   Özel  hastanenin tabelasına veya basılı evrakına; ruhsatlarında yer alan mevcut  isim  ve unvanları veya tescil edilmiş  isimlerinin  dışındaki diğer  isim  ve unvanları ile faaliyet izin  belgesinde  belirtilen uzmanlık   dalları  haricinde başka  uzmanlık   dalı   yazılamaz .

Özel  hastane  isimlendirilmesindekişilerin  yanlış algılaması ve  karışıklığın  önlenmesi amacıyla, hangi ilde olduğuna bakılmaksızın ülke genelindeki  üniversite  ve kamu  sağlık   kurum  veya  kuruluşlarının   isimleri  aynen veyaçağrıştıracak şekilde  kullanılamaz .”

MADDE  9  Aynı Yönetmeliğin 61 inci  maddesinde  yer alan “ayrılabilir” ibaresi “ayrılır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE  10  Aynı Yönetmeliğin 62 nci  maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde  62   Özel  hastaneler, şikâyet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak olağan dışı denetimler hariçolmak üzere, Müdürlükçe oluşturulan bir  ekip  tarafından düzenli olarak denetlenir. Müdürlükçe yapılacak denetimlerin sıklığı, denetimlerde görev alacak personelin nitelikleri ve sayısı ile  kullanılacak denetim  formlarına  ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Denetimde tespit edilen eksiklik ve usulsüzlüklerin bu Yönetmelikte belirlenen süreler zarfında  giderilmesi , süre belirlenmeyen hallerde ise  hemen   giderilmesi  hususu, mesul müdüre  yazılı  olarak bildirilir.  Verilen süre sonunda yapılacak denetimde, eksiklik veya usulsüzlüklerin  devam ettiğinin  tespiti halinde Yönetmelikte yer alan müeyyideler Valilikçe uygulanır.  Özel  hastanenin tamamının veya ilgili biriminin faaliyette bulunmaması sebebiyle uygulanamayan müeyyideler faaliyete  geçtiği   tarihten  itibaren en  geç  6 ay  içerisinde uygulanır.”

MADDE  11  Aynı Yönetmeliğin 63 üncü  maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde  63  Aşağıdaki hallerde;

a)  Özel  hastanenin faaliyet izin  belgesinde  bulunan  uzmanlık   dallarında  bu Yönetmeliğe göre gerekli olan uzman  tabip bulundurulmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili  uzmanlık   dalında   çalıştırılacak   uzman  tabip temin edilinceye kadar,

b)  Özel  hastanenin faaliyet izin  belgesinde  bulunan  uzmanlık   dallarındaki  kliniklerin tıbbî  donanımının  eksik olduğu tespit edildiği takdirde, bu kliniklerin eksiklikleri  giderilinceye  kadar,

c) Bu Yönetmelikte öngörülen,  uzman  tabipler hariç olmak üzere asgarî  sağlık  personeli bulunmaması halinde, personelin  özelliği , sayısı ve  çalıştığı  birim nazara alınarak  verilen  sürede personel eksikliğinin  giderilmemesi  halinde eksiklik  giderilinceye  kadar,

d) Hastanenin herhangi bir biriminde veya kısmında hastaların tedavisini olumsuz  etkileyecek  bir eksikliğin tespiti halinde eksiklik  giderilinceye  kadar,

eksiklik tespit edilen ilgili birimin faaliyeti Bakanlığın  kararı  üzerine Valilikçe durdurulur.”

MADDE  12  Aynı Yönetmeliğin 64 üncü  maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde  64  Aşağıdaki hallerde;

a) Mesul müdürün ölümü veya temelli olarak hastaneden ayrılmasından sonra, bir  ay  zarfında yerine başkasıatanmazsa,  yeni  mesul müdürün görevlendirilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar,

b) Bu Yönetmeliğe göre zorunlu olan acil ünitesi, bulunması veya hizmet satın alınması zorunlu laboratuvarlarile hastanenin türünün gerektirdiği hizmet birimlerinden birinin veya birkaçının bulunmaması halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar,

c) Ruhsata esas bina haricinde tamamen veya kısmen faaliyette bulunulduğunun tespiti durumunda ruhsatlandırma tamamlanıncaya kadar,

d) Sağlık hizmeti alanların tedavilerini olumsuz etkileyecek durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar,

e) Taşınacak özel hastanenin talebinin bulunması halinde, 65 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen süreleri aşmamak kaydıyla yeni binasında faaliyete başlayıncaya kadar,

Bakanlığın kararı üzerine Valilikçe özel hastanenin tamamında faaliyeti durdurulur. (e) bendi kapsamında sahiplik, müdürlüğe tebligat adresi bildirerek hastane binasını boşaltabilir.

Doğal afet, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerden dolayı özel hastanenin faaliyeti Bakanlıkça en fazla üç yıl süreyle askıya alınabilir.”

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “denetim formunda belirlenen süreler” ibaresi “verilen süre” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “ve o uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi yapılamaz.” ibaresi ile (ı) bendinde yer alan “Ayrıca, bulundurulması zorunlu olmayan uzmanlık dallarına ait ve geçici süre ile de olsa kullanılmayan muayene odaları, kesinlikle kapalı ve kilitli tutulur. Bu odaların kapılarındaki tabelalar kaldırılır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı fıkranın (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendinin sonuna “Özel hastanede amacı dışında faaliyet gösterilemez.” ibaresi ve aynı fıkraya (n) ve (o) bentleri eklenmiştir.

“m) Özel izne tâbi hizmet birimleri Sağlık Bakanlığından izin almaksızın açılamaz ve buralarda hizmet verilemez.”

“n) Özel hastanelerde Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca suç olarak kabul edilen hiçbir tıbbi işlem yapılamaz.”

“o) Özel hastanelerde hasta mahremiyeti ile hasta bilgilerinin gizliliği ilkeleri ihlal edilemez.”

MADDE 15  Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Özel hastanenin denetimi sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolayı devralan, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolayı devredene verilen süre, devralanın talebi halinde yeniden verilir. Özel hastanenin faaliyetinin durdurulması halinde devralan, faaliyet durdurma süresinin tamamlanmasını beklemek zorundadır.”

MADDE 16  Ek Madde 5’in birinci fıkrasının (e) bendinin 3 numaralı alt bendinde yer alan “bu maddenin ikinci fıkrasında” ibaresi “bu bendin (1) numaralı alt bendinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Denetim formlarının oluşturulması

GEÇİCİ MADDE 16  Müdürlükçe yapılacak denetimlerin sıklığı, denetimlerde görev alacak personelin nitelikleri ve sayısı ile kullanılacak denetim formlarına ilişkin hususlar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 18  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı Form başlığıyla birlikte ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21  Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

EK- 2

ÖZEL HASTANE MÜEYYİDE FORMU

Sıra No

 

Konu

 

Müeyyideler

 

1.Tespit

 

2.Tespit

3.Tespit

1

 10 uncu madde hükmüne aykırılık halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

 Poliklinik faaliyeti 7 gün süreyle durdurulur.

 

2

 Mesul müdür tarafından 17 nci madde hükmine uyulmaması durumunda; bir yıl içinde aynı fıkradaki hüküm nedeniyle iki kez uyarılan mesul müdürün üçüncüsünde, farklı fıkralardaki hükümlerden dolayı toplamda dört kez uyarılan mesul müdürün beşincisinde, mesul müdürlük görevine son verilir, üç yıl içinde hiçbir özel hastane veya planlamaya tabi özel sağlık kuruluşunda mesul müdürlük yapamaz.

 

3

 19 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur.

 

4

 20, 20/A, 21, 22, 23, 25, 25/A, 26, 27, 31, 32, 34, 37 ve 41 inci maddeye aykırılık halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir.

Poliklinik faaliyeti 7 gün süreyle durdurulur.

 

5

 24, 26, 27, 28 inci maddenin radyoloji hizmetleri ile ilgili hükümleri, 30, 33, 35 ve 36 ncımadde aykırılık halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir.

Poliklinik faaliyeti 5 gün süreyle durdurulur.

 

7

 39 uncu maddenin birinci fıkrasında belirlenen esaslara uyulmaması hâlinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idari para cezası verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde onu oranında idari para cezası verilir.

Poliklinik faaliyeti 5 gün süreyle durdurulur.

 

8

 39 uncu Maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirlenen esaslara uyulmaması hâlinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası verilir.

Poliklinik faaliyeti 3 gün süreyle durdurulur.

 

9

 39 uncu maddenin sekizinci fıkrasında belirlenen esaslara uyulmaması hâlinde, 

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası verilir.

Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur.

 

10

 Acil sağlık hizmet sunumunda, mevzuat hükümlerine aykırı ilave ücret alındığının tespit edilmesi halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilir ve fazla alınan ücretin iadesi sağlanır.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası verilir ve fazla alınan ücretin iadesi sağlanır.

 Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur.

 

11

 40 ıncı maddeye aykırılık halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir.

Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur.

 

12

 40/A maddede bildirilen hükümlere aykırılık halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası verilir.

Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur.

 

13

 43, 44 üncü maddelere aykırılık halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur.

 

14

 54 üncü maddeye ve yatan hastalardan fazla ücret alındığının tespiti halinde Hususi Hastaneler Kanunu 42 Maddesi hükümleri uygulanır.

 

15

 39 uncu maddenin dördüncü fıkrası ile 48, 49, 50,51, 52 ve 58 inci maddelere aykırılık tespiti halinde,

uyarı

uyarı

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası, tekrarında iki katı para cezası verilir.

Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur.

 

16

 Yönetmeliğin 60 ıncı ve 60/A maddelerine aykırılık halinde; mesul müdür üç kez uyarılır. Bir yıl içerisinde dördüncü tespitte iki gün, beşinci tespitte beş gün süreyle sağlık kuruluşunun acil sağlık hizmetleri dışındaki faaliyetleri durdurulur.

 

17

 66/a bendinin ihlali halinde, valilikçe faaliyeti durdurulur ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

 

 

18

 66/b, d, j, g bentlerinin ihlali halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Poliklinik faaliyeti 5 gün süreyle durdurulur.

 

19

 66/c maddesinin ihlali halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idari para cezası verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde onu oranında idari para cezası verilir.

Poliklinik faaliyeti 10 gün süreyle durdurulur.

 

20

 66/h bendinin ihlali halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur.

 

21

 66/ı bendinin ihlali halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası verilir. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde bir ay faaliyeti durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde onu oranında idari para cezası verilir. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde bir ay faaliyeti durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur.

 

22

 66/k bendinin ihlali halinde, Bakanlığın onayı ile Valilikçe on gün süre ile faaliyet durdurulur ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

23

66/l bendinin ihlali halinde, kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

  

24

 66/m bendinin ihlali halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idari para cezası verilir. Ayrıca birimin faaliyeti durdurulur.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde onu oranında idari para cezası verilir. Ayrıca birimin faaliyeti durdurulur.

Poliklinik faaliyeti 10 gün süreyle durdurulur.

 

25

 66/n bendinin ihlali halinde,

 Hastanenin tamamında 3 ay süreyle faaliyet durdurulur.

 Kuruluşun ruhsatı geri alınır.

26

 66/o bendinin ihlali halinde,

uyarı

1 gün poliklinik faaliyeti durdurulur

Poliklinik faaliyeti 3 gün süreyle durdurulur.

 

27

 Sağlık kuruluşunda, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları için EK-1’de belirlenen nitelikte ve asgari sayıda tabip ve tabip harici sağlık çalışanı istihdam edilmediğinin tespiti halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir.

Poliklinik faaliyeti 3 gün süreyle durdurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalar

a) Aynı tarihte personel standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır.