Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Türkiye sağlık turizminde dünya yedincisi - 02-02-2014


 Kaynak:Sağlık Aktüel

Denetimvergiyönetim  danışmanlığı,  kurumsal finansman   ve   kurumsal  risk  alanlarında   dünyanın  en büyük   profesyonel   hizmet   firmalarından  biri olan Deloitte'un '2014 Yılı  KüreselDeğişen   Pazarda Esneklik   ve   Yeniden  Keşif' adlı  araştırma  raporu yayınlandı. Raporda,  küresel   sağlık   ve  ilaç  piyasasında 2014  yılı  ve  sonrasındaki yakın  gelecekte   piyasanın gelişimini   ve   büyümeyi   etkileyecek  önemli faktörler dünyadaki   değişik  bölgeler bazında  incelendi .

Rapor  ile   ilgili   değerlendirmelerde  bulunan  Deloitte Türkiye   Sağlık   ve  İlaç Endüstrisi  Lideri   Güler  Hülya Yılmaz "Yakın  gelecekte   sadece  ilaç  sektöründe   değil ; sağlık   ve  ilaç endüstrisinin her  alanında  (biyoteknoloji, tıbbi  teknolojisağlık   hizmetleri ) faaliyet gösteren tüm sektör   oyuncuları , giderek artan  fiyat  baskısı  ve rekabet  koşullarında  ayakta  kalabilmek  ve   sektörde vazgeçilemez bir faaliyet olan  Ar-Ge  faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için mutlaka daha  esnek   yeni operasyon modelleri  ve  işbirliklerine  ihtiyaç duyacaklar. Bu unsur  sektörde   yeni  birleşme,  satın alma   ve   ortak   girişim  modellerinin sayısını giderek arttıracaktır. Dolayısıyla, giderek  değişen   ve   gelişen ilaç  ve   sağlık   sektörü   piyasasında  da  piyasanın dinamiklerine hitap eden  esnek   ve   yeni  operasyon  ve işbirliği  modelleri oluşturmak kaçınılmaz olacaktır." diye konuştu.

Türkiye   sağlık   turizminde  ilk 10’da

Son yıllarda  hızla  büyüyen  sağlık   turizmi   alanında   Türkiye , 2012 yılında gerçekleşen hasta  ziyareti verilerine  göre  dünyanın  önde gelen ilk on  ülkesi  içerisinde  yedinci  sırada  yer  alıyor. İlk altı sırada ise sırasıyla Tayland, Meksika, Amerika Birleşik  Devletleri , Singapur, Hindistan  ve  Brezilya bulunuyor. Türkiye’nin mevcut konumunu  geliştirmesi  için  sağlık   alanındaki  şirketlerin, uzun  vadeli  kâr elde etmeye odaklanmaları  ve  bu yönde stratejiler belirlemeleri gerekiyor. Öte yandan,  sağlık   hizmet   sunucularının elektronik   verilerin  giderek yayıldığı  ve  herkesin  erişimine  sunulduğu  global  bir  ortamda  hasta  bilgilerinin güvenlik   ve  gizliliği konusunda dikkatli olmaları  ve  bu konuda  ayrıntılı  risk  değerlendirmesi  içeren farkındalık  programları   uygulamaları  öneriliyor. 

Türkiye’de ilaç  satışlarının  2017 yılında 19 milyar  dolara  ulaşması tahmin ediliyor

Türkiye’de,  sağlık   ve  ilaç  sektörünün   başarıya  ulaşması için gerekli olan kritik faktörler  arasında   yatırım teşvikleri,  yenilikçilik  (yani  Araştırma   ve   Geliştirme ),  kalite   ve  sürdürülebilirlik  yer  alıyor. Türkiye’nin reçeteli ve  reçetesiz toplam ilaç  satışlarının , 2013 - 2017 yılları  arasında  yılda  %8,8 civarında  büyüme  göstererek 19 milyar  dolara  ulaşması bekleniyor. Öte yandan, Ar-Ge’de  yenilik   ihtiyacı , Türkiye’deki şirketleri  yeni   ve farklı   fon   kaynaklarına  yöneltiyor.  Türkiye’de Ar – Ge faaliyetlerini  teşvik eden  düzenlemeler bulunmakla birlikte bu düzenlemelerin gözden geçirilerek  sağlık   ve  ilaç  sektörüne  hitap edebilecek duruma  getirilmesi gerekiyor. Bunun için  deözel   sektör  –  üniversite   ve   devlet   kurumlarının   işbirliği  içinde hareket etmeleri gerekiyor. 

Globalde  ilaç  sektörü  %2,4, biyoteknoloji ise %9,6 büyüdü

Rapora göre,  globalde  ilaç  sektörü  2012 yılında 959 milyar  dolar   gelir  elde ederek, 2011 yılına oranla %2,4 büyüme  sağladı. Amerika kıtasındaki  ülkeler  toplam 417,6 milyar  dolar   ile  2012 yılında  küresel  ilaç pazarındaki  en yüksek paya sahip olurken; Amerika kıtasını Avrupa  ülkeleri  (224,3 milyar  dolar ), Asya, Afrika, Avustralya kıtaları (168,1 milyar  dolarve  Japonya (110,5 milyar  dolartakip etti .  Biyoteknoloji alanında  ise 2012 yılında  globalde  toplam 232,5 milyar  dolar   gelir  elde edildi  ve  bir önceki yıla göre %9,6 oranında artış sağlandı. Biyoteknolojide  öne çıkan  tedavi  alanları   arasında  ise kanser, bağışıklık  sistemi hastalıkları  ve  bulaşıcı hastalıklar  yer  aldı.  Küresel  tıbbi  teknoloji   pazarı  hâsılatı ise 2005  ve  2012 yılları arasında  %7 oranında  büyüme  gösterdi. 

Sağlık   ve  ilaç  sektörünün   gelişimini   etkileyen   sorunlar

Dünya  genelinde yaşlanan nüfusun çoğalması, kronik hastalıkların artışı,  teknolojinin   gelişmesiartış gösteren   devlet  fonlaması, sigorta da dâhil  ürünlerdeki   yenilikler   ve   sağlık  reformları  sağlık   ve  ilaç sektörünün   büyümesini  sağlayan etmenler  arasında   yer  alıyor. Buna rağmen yine  de   sektörü2014  yılı  ve gelecek  yıllarda dört  büyük   sorun  bekliyor:

1.   Sağlık  reformlarının izlenmesi  ve  gerekli uyumun sağlanması: ABD, Çin, Brezilya, Almanya, Fransa ve  İngiltere’nin  aralarında  bulunduğu  ülkeler  yakın zamanda,  değeri  gözetmeden maliyeti aşağı çeken fiyatlama   yerine   değer  bazlı  fiyatlama   (“value-based pricing”)  sistemlerini   tercih  etmeye başladılar  ve  bu çerçevede  sağlık   sektörü  üzerinde önemli  etkide  bulunan önemli mevzuat  değişikliklerini  yürürlüğe koydular. Bu reformların getirdiği zorlukların yanı sıra  fırsatları  anlayıp kavrayabilen  ve  bu yapılara uyum sağlayabilen  kuruluşlar   büyük  olasılıkla önümüzdeki yıllarda  sektörün   liderleri  haline  gelecekler .

2.  Yenilikçilik   ve   değer  katmak:  Sağlık   ve  ilaç  sektöründe   yenilikçi   ürünlerin  ortaya çıkarılması  ve patentlerinin korunması konusunda  dünyanın   çeşitli   ülke   ve  bölgelerinde  değişik   sorunlar   ile  karşılaşılıyor. En  büyük   sorun  ise  yeni  bir keşfin  ticari   ürüne  dönüşme  sürecinde  yaşanan gerek maddi gerekse mevzuat uygulamaları   alanındaki   sorunlar . Yaşanan  sorunları  çözebilmek için  küresel  bazda organize işbirlikleri  ve ortaklıklar  gerekli oluyor. Bu durum da  sektörde   satın alma   ve  birleşmeleri  teşvik ediyor .

3.  İlgili  kurallar  ve  mevzuat  değişikliklerine  uyum  sağlamak : İster  büyük  isterse  küçük  olsun tüm ilaç şirketlerinin karşı karşıya kaldığı uyum  sorunları   arasındasağlık   sektöründe   devlet   politikaları   ve   ilgili mevzuat, ilaç  güvenliği , sahtecilik,  bilgi   güvenliği   ve  gizlilik, fikri mülkiyet haklarının korunması  ile   ilgili mevzuat  ve  yolsuzluklar  yer  alıyor. Öte yandan,  sektörde  sinerji yakalamak  ve   büyüme  kaydetmek amacıyla yapılan şirket birleşmeleri -  satın almaları / ortak   girişimler   ve  diğer üçüncü şahıslarla yapılan sözleşmeye dayalı  ortaklıklar  da riskli durumlar  ve  uyum  sorunu  ortaya çıkarabiliyor. Faaliyet  gösterilen ilgili   ülkede  bu tip faaliyetleri düzenleyen  ilgili  mevzuat kurallarına uyum sağlayamamanın bedeli ise şirketler için çok ağır olabiliyor.

4. Daha  küçük   ve  herkesin birbirine bağlı olduğu bir  dünyada  faaliyetlerini sürdürür hale gelmek: İlaç sektöründeki  şirketler  gelişmekte  olan  ülke   ve  bölgelerdeki  yatırımlarıdünya  çapında artan birleşme  ve satın almalar   ve   ortaklıklar   ile  giderek daha  küçük   ve  birbirleriyle daha  bağlantılı  olan bir  dünyada faaliyetlerini yürütür hale geliyorlar. Bu durum da  fırsatlarla  beraber zorlukları da beraberinde  getiriyor