Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Sözleşmeli öğretim üyeliği neler getiriyor? Part time çalışanların ilişikleri 2 ay içerisinde kesilecek - 26-06-2013


Sözleşmeli öğretim üyeliği neler getiriyor? Part time çalışanların ilişikleri 2 ay içerisinde kesilecek

Pazartesi, 24 Haziran 2013

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarı’da tıp ve diş hekimliği fakülteleri için sözleşmeli öğretim üyeliği statüsü getirildi. 2010 yılında çıkan ancak Anayasa Mahkemesinin bazı maddelerini iptal ettiği Tam Gün Yasası sonrası Sağlık Bakanlığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan değişikliklerle sözleşmeli öğretim üyeliğinin temel esaslarını da belirlemiş oldu.   


Sözleşmeli statüde dikkat çeken başıca özellikler şunlar oldu:


Kamu kurum ve kuruluşları ve vakıflara ait , tıp ve diş hekimliği fakültelerinde  yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, sözleşmeli öğretim üyesi olarak istihdam edilebilir. Sözleşmeli statü diğer sözleşmeli kanunlardaki gibi olmayacak.


Sözleşmeli öğretim üyeleri tıp ve diş hekimliği fakültelerinde ders verebilecek. Verdikleri derslerde, devamlı statüde çalışan profesör ve doçentler için belirlenen ek ders ücretlerinin on katına kadar saatlik sözleşme ücreti alabilecek.

Özellik arz eden faaliyetler için, ek ders ücretlerinin onbeş katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Böylece bazı “özellikli vakaların” üniversite hastanelerinde yapılması “ders” olarak gösterilebilecek.

Sözleşmeli profesör ve doçentlere ödenecek sözleşme ücretinin yıllık toplam tutarı, ilgili yılda personel giderleri için öngörülen ödeneğinin toplam tutarının yüzde 1’ini geçmeyecek.

Sözleşmeli olarak istihdam edilecek profesör ve doçent sayısı ise, ilgili tıp ve diş hekimliği fakültelerinde devamlı statüde çalışan öğretim üyesi sayısının yüzde 5’inden fazla olmayacak. Yani bu fakülteler akademik personelinin yüzde 5’ini sözleşmeli kadrodan yapabilecek.

1 Mart 2006 tarihinden sonra kurulan üniversiteler ise, bu oranlara tâbi olmaksızın beş kişiye kadar sözleşmeli Öğretim üyesi istihdam edebilecek.

Sözleşmeler, aylık süresi seksen saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilecek.

Süresi iki ayı geçmeyen sözleşmeler üniversite yönetim kurulunun kararıyla, iki aydan daha uzun süreli sözleşmeler, üniversite yönetim kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun izniyle yapılacak.

Sözleşmeli personel rektör, dekan, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürü, senato, yönetim kurulu ve kurul üyesi, bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı ve başhekim olamayacak, idarî görev alamayacak ve akademik birim yöneticiliği ve rektörlük seçimlerinde oy kullanamayacak.


Sözleşmeli personelin ödemeleriyle ilgili olarak Kanunun kabulünden sonra Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından bir Yönetmelik yayınlanarak usul ve esaslar belirlenecek.

Öğretim üyeleri mesai saatleri dışında üniversitede sağlık hizmetleri verebilecek.

Bu hizmetlerden dolayı alınan ilave ücretler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanacak. Bu hesaptan hazine payı ve diğer kesintiler yapılamayacak.

Edilen gelirin yüzde 50’si, mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine her ay ödenecek. Öğretim üyesine yapılacak ödeme  mesai içinde gerçekleştirilen iş miktarı ve çeşidi dikkate alınarak belirlenen toplam performansını aşmamak kaydıyla, ek ödeme matrahının yüzde 800’ünü geçemez.

Kanunun Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra part time çalışan öğretim üyeleri 2 ay içerisinde ya tam gün statüsüne geçecek yada üniversiteyle ilişikleri kesilecek.