Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Tıp diploması olan her hekim acilde görevlendirilebilir! - 02-04-2013


Kamu Hastaneleri Birliğinden Mesleki Sorumluluk Sigortası’na yönelik tereddütleri giderme için bir açıklama yapıldı. Açıklamada, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekim, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların sigorta poliçesinde belirtilen “mesleki faaliyete” ilişkin açık bir tanıma yer verilmediği, dolayısıyla sigorta kapsamının belirlenebilmesi için öncelikle hukuk kuralları ve etik kurallar çerçevesinde “mesleki faaliyet” in kapsamının belirlenmesi gerektiği belirtildi.

1219 sayılı Kanun’un 8. maddesindegenel tababet icrası kapsamındaki hastalıkların tedavisinin tüm hekimler tarafından gerçekleştirilebileceği, ancak herhangi bir uzmanlık dalında meslek icrası için uzmanlık vesikasına sahip olunması gerektiği yer alıyor.


Yine Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 3. maddesi ile hekime, vazifesi ve ihtisası ne olursa olsun acil hallerde hastaya müdahale ve yardımda bulunma sorumluluğu getirilirken, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 10. maddesinde de, “Hekim, görevi ve uzmanlığı ne olursa olsun, gerekli tıbbi girişimlerin yapılmadığı acil durumlarda, ilk yardımda bulunur.” deniliyor.

Birlik, bu maddelere dayanarak, genel tababet kapsamında hekimlik mesleğinin icrası için tıp fakültesi diplomasına sahip olmanın yeterli olduğunun, uzman hekimlerin de acil hallerde genel tababet çerçevesinde her türlü tıbbi işlemi gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

Acilde her hekim görevlendirilebilir!

Diğer taraftan yapılan açıklamada, Kuruma bağlı sağlık tesislerinde acil tıp uzmanları dışındaki diğer branş uzmanları tarafından da acil servislerde sorumlu uzman tabip nöbeti tutulduğu ve acil vakalarda ilk ve öncelikli müdahalenin bu tabipler tarafından bizzat ya da gözetim ve denetimlerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Acil hizmetlerde Kurum tarafından yapılan görevlendirmelerde hukuka veya etik kurallarına aykırılıktan bahsedilemeyeceği savunulan açıklamada, hekimlik mesleğinin icrasını sadece uzmanlık dalları ile sınırlamanın hem hukuken hem de fiilen mümkün olmadığı dile getirildi.
 

Sigortanız acili de kapsıyor!
Tıp doktoru unvanına sahip olan her hekimin mekân, branş ve zaman sınırlaması olmaksızın acil olan her hastaya genel tababet kuralları çerçevesinde müdahale etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, acil servislerde tutulan nöbetlerin bütün hekimler için “mesleki faaliyet” kapsamında olduğu ve dolayısıyla acil servislerinde genel tababet icrası kapsamında gerçekleştirilen tedaviler esnasında tıbbi hizmet kusuru meydana gelmesi halinde oluşan zararın da sigorta teminatı kapsamında yer alacağı belirtildi.

 

Acillerde sıkıntı var

Aile hekimliğinin Türkiye genelinde uygulamaya geçmesiyle birlikte, Bakanlık hastanelerinin acil servislerinde nöbet sorunu olduğu birçok kez gündeme getirilmişti. Birlikten yapılan bu açıklamayla birlikte, Bakanlığın acildeki nöbet sorununda “tıp doktoru” unvanına sahip tüm hekimleri kullanacağı akıllara geldi. Ancak, hem temel tıp bilimlerindeki “tıp doktoru” diplomasına sahip hekimlerin hem de uzun süre acildeki özel girişimlerden uzak kalan klinik hekimlerinin nöbetlerde zorlanacağı düşünülüyor.

 Medimagazin