Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 23-06-2012


 

23 Haziran 2012 CUMARTESİ

          Resmî Gazete

Sayı : 28332

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/12/2005 tarihli ve 26019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan II sayılı cetvelin “D Yataksız Tedavi Kurumları ” bölümünde yer alan “(Sağlık Ocakları, Ana  Çocuk  Sağlığı ve  Aile  Planlaması Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, Ruh Sağlığı Dispanseri, Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanseri, İlk ve Acil Yardım İstasyonları v.b.)” ibaresi “(İlk ve Acil Yardım İstasyonları)” şeklinde değiştirilmiş ve aynı cetvelin “H Halk Sağlığı Laboratuvarları” bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür